Vážení,

přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Factoring České spořitelny, a.s., abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů řídíme.

S veškerými osobními údaji získanými v rámci naší činnosti nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. V tomto dokumentu poskytujeme informace o zásadách, kterými se řídíme při zpracování osobních údajů za účelem zajištění jejich bezpečnosti a důvěrnosti.

 

1. Informace o správci osobních údajů

obchodní firma: Factoring České spořitelny, a.s.
sídlo: Budějovická 1912/64b, Krč, 140 00 Praha 4
IČ: 25629352
zápis v OR: sp. zn. B 5075 vedená u Městského soudu v Praze

 

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve společnosti Factoring České spořitelny, a.s. byla jmenována společnost Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782.
Kontaktní e-mail na pověřence pro ochranu osobních údajů: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 

3. Účely zpracování osobních údajů:

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro kvalitní poskytování našich služeb a plnění našich povinností plynoucích z právních předpisů.

Osobní údaje zpracováváme vždy výhradně na základě a v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Zpracování osobních údajů v naší společnosti provádíme za těmito účely:

 • plnění závazků plynoucích z uzavřených smluv nebo jiných právních vztahů a uskutečnění opatření před uzavřením smlouvy: Osobní údaje jsme v tomto případě oprávněni zpracovávat v potřebném rozsahu bez souhlasu subjektu údajů po dobu trvání příslušných právních vztahů.
 • plnění našich povinností plynoucích z platných právních předpisů: Osobní údaje jsme v tomto případě oprávněni zpracovávat na základě příslušných právních předpisů po dobu, kterou nám tyto předpisy ukládají, jde zejména o zpracování osobních údajů podle zákon č. 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • zajištění ochrany našich oprávněných zájmů: Osobní údaje jsme v tomto případě oprávněni zpracovávat bez souhlasu subjektu osobních údajů po dobu trvání takového zájmu.

 

4. Oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů

V určitých případech zpracováváme osobní údaje k zajištění ochrany našich práv nebo práv členů finanční skupiny České spořitelny, a.s. nebo finanční skupiny Erste Group Bank AG, případně dalších třetích osob. V rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje související s našimi produkty a našimi klienty za těmito účely:

 • příprava smluvní dokumentace sběr a zpracování osobních údajů, které potřebujeme získat pro zpracování návrhu smlouvy,
 • zasílání zpráv, oznámení, potvrzení či jiných dokumentů anebo kontaktování klientů v souvislosti s obsluhou a správou našich produktů,
 • nastavení vhodných obchodních paramentů smluvního vztahu a další opatření sloužící k plnění vzájemných práv z uzavřených smluv,
 • posouzení úvěrového a pojistného rizika,
 • prevence a odhalování podvodného nebo jiného protiprávního jednání,
 • opatření související s prevenci praní špinavých peněz, financování terorismu a uplatňování mezinárodních sankcí,
 • plnění zákonných povinností vůči orgánům veřejné moci,
 • zpracování kamerových záznamů za účelem ochrany osob a majetku,
 • nabídka produktů a služeb naší společnosti,
 • zpracování analýz za účelem zpětného vyhodnocování obchodních a ekonomických výsledků a aktivit naší společnosti a analýz vývoje na relevantním trhu s finančními službami,
 • ochrana našeho majetku,
 • uplatnění pohledávek a našich nároků v rámci mimosoudního a soudního řešení našich pohledávek.

 

5. Osobní údaje, které zpracováváme:

Veškeré osobní údaje, které v rámci naší činnosti zpracováváme, jsou zpracovávány v nutném rozsahu pro plnění konkrétního důvodu zpracování. Níže jsou uvedeny údaje, které zpracováváme:

 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného dokladu), místo narození, státní příslušnost, podpis, daňové identifikační číslo (DIČ) a identifikační číslo (IČ). Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky nimž lze konkrétní osobu nezaměnitelným způsobem identifikovat.
 • Kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo, kontaktní adresa, případně jiné údaje, na základě kterých lze konkrétní osobu kontaktovat.
 • Údaje o bonitě: údaje, které využíváme s ohledem na naši povinnost jednat obezřetně a eliminovat úvěrová a jiná rizika související s poskytováním finančních produktů. Charakter a rozsah těchto údajů závisí na konkrétním vztahu mezi námi a subjektem údajů.
 • Údaje související s videozáznamem pořizované v sídle naší společnosti: Tyto údaje zpracováváme za účelem oprávněného zájmu na ochraně majetku naší společnosti.
 • Údaje o využívání služeb: údaje sloužící k tomu, abychom věděli, které služby našim klientům poskytujeme nebo jsme v minulosti poskytovali.

Veškeré výše uvedené osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonnými zásadami:

 • Osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu a pouze ke stanovenému účelu (zásada minimalizace osobních údajů).
 • Při zpracování osobních údajů jsme přijali nutná technická a organizační opatření, která mají zajistit, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu či nakládání s osobními údaji.
 • Na žádost subjektů údajů poskytujeme úplné informace o zpracování osobních údajů.
 • Zajišťujeme, aby osobní údaje, které zpracováváme, byly pravdivé, přesné a úplné.

 

6. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů:

Osobní údaje, zpracováváme a uchováváme v rámci naší společnosti. Pokud je zpracování osobních údajů založené na souhlasu nebo oprávněných zájmech, které jsou uvedeny výše, mohou být osobní údaje zpracovávány externími spolupracovníky nebo našimi dodavateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. V tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:

 • společnostem, které působí v rámci Finanční skupiny České spořitelny, a.s., a Erste Group Bank AG:
  • Česká spořitelna, a.s., (IČ: 45244782),
  • Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. (IČ: 61672033),
  • Digital factory s.r.o. (IČ: 06988377),
  • Erste Grantika Advisory, a.s. (IČ: 25597001),
  • REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. (IČ: 27567117),
  • Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. (IČ: 60197609),
  • Leasing České spořitelny, a.s. (IČ: 27089444),
  • Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň, Rakouská republika (FN 102018b),
  • Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň, Rakouská republika (FN 33209m),
  • a další společnosti tvořící s Factoringem České spořitelny, a.s. nebo ostatními výše uvedenými společnostmi holding nebo podléhají jednotnému koncernovému řízení.
 • externím spolupracovníkům naší společnosti a našim dodavatelům za účelem plnění smlouvy,
 • společnostem, které poskytují pojistné krytí úvěrových rizik,
 • externímu auditorovi,
 • marketingovým agenturám za účelem marketingového zpracování či šetření a pro nabídky obchodu, služeb a produktů členů Skupiny Banky a vybraných obchodních partnerů,
 • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací,
 • nebankovním registrům, za účelem splnění povinnosti odpovědného poskytování finančních služeb,
 • inkasním agenturám a advokátním kancelářím za účelem vymáhání pohledávek a právního zastupování naší společnosti,
 • exekutorům, insolvenčním správcům a dražebníkům za účelem uplatnění nároků a pohledávek,
 • orgánům veřejné moci v případech, kdy naše společnost osobní údaje poskytuje na základě plnění povinnosti stanovené zákonem.

Zpracování osobních údajů mohou pro Factoring provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování.

 

7. Doba, po kterou osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje osobní údaje zpracovávat. Máme nastavena vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

 

8. Práva subjektů osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s legislativními požadavky. Fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme, mají právo získat informace o procesu zpracování svých osobních údajů a mají právo uplatnit níže uvedená práva:

 • Právo na opravu osobních údajů. Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut). Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány nebo pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním nebo byly zpracovány protiprávně.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů. Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů. V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo vznést námitku. Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje (pokud skutečně odpadl důvod pro jejich zpracování) již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel.
 • Právo odvolat souhlas. V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.
 • Právo na přístup k osobním údajům. Každý subjekt údajů má právo získat od Factoringu České spořitelny, a.s. informaci, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a případně i jejich rozsah a kopii osobních údajů. Factoring České spořitelny, a.s. na vyžádání musí poskytnout informace o účelu zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů či jejich příjemcích a další skutečnosti.

 

9. Uplatnění výše uvedených práv subjektů osobních údajů

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na naši společnost písmeně, osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové pošty. Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu se však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat.

Řádně plníme povinnost k ochraně osobních údajů.

Máte právo se se stížností týkající se zpracování osobních údajů obrátit na dozorový orgán:
název: Úřad pro ochranu osobních údajů
sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
kontakt (tel.): 234 665 111